Các văn bản UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, Ngành thẩm định Đề án nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức của Công ty giáo dục Vũ Tấn và kết quả thẩm định

TỔNG HỢP QUY TRÌNH UBND TỈNH THANH HÓA THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN CỦA CÔNG TY GIÁO DUC VŨ TẤN

      V/v Giao Đầu tư, quản lý nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại Học Hồng Đức Thanh Hóa.

I. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN CỦA CÔNG TY GIÁO DỤC VŨ TẤN:

- Căn cứ văn bản số: 8536 /UNND-CN ngày 7/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn đơn vị tiếp nhận đầu tư quản lý, vận hành và khai thác nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức.

- Căn cứ văn bản số: 500/BQL-DA1 ngày 13/12/2011 về việc tìm kiếm đơn vị quan tâm lập đề án tiếp nhận Quản lý vận hành và khai thác nhà ở sinh viên 13 tầng cơ sở 3 Đại học Hồng Đức của Chủ đầu tư là Sở Xây dựng Thanh Hóa.

- Căn cứ Chủ đầu tư thông báo trên truyền hình Thanh Hóa. (Hặn chót nộp hồ sơ là ngày 31/12/2011).

+ Ngày 23/12/2011Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn, sau đây gọi tắt là Công ty giáo dục Vũ Tấn nộp đủ hồ sơ (Đề án) theo hướng dẫn của Chủ đầu tư, tính hết ngày 31/12/2011 Công ty giáo dục Vũ Tấn là đơn vị duy nhất nộp Hồ sơ (Đề án). Như vậy Đề án của Công ty giáo dục Vũ Tấn lập có căn cứ pháp lý nên hoàn toàn hợp lệ

II. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN CỦA CÔNG TY GIÁO DỤC VŨ TẤN

1. Căn cứ Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số: 379/UBND-THKH ngày 18/01/2012. V/v tham mưu xét đề án tổ chức quản lý vận hành Nhà ở sinh viên cơ sở 3 Đại học Hồng Đức. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Hội nghị liên ngành đồng ý giao cho Cty giáo dục Vũ Tấn, đơn vị duy nhất lập đề án được quản lý vận hành nhà ở SV13T CS3 ĐHHĐ.

+ Kết quả thẩm định lần thứ nhất: Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định tại văn bản số: 507 /SXD-BQL1 ngày 16/3/2012.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi chỉ đạo thẩm định lần 2 tại văn bản số: 1637/UBND-CN ngày 23/3/2012. Các Sở và đơn vị lập đề án tiến hành:

- Ngày 30/3/2012 Công ty giáo dục Vũ Tấn bổ sung, làm rõ và kiến nghị tại văn bản số: 1-303/2012/VT-BS.

- Ngày 20/4/2012 Hội nghị liên ngành đồng ý giao cho Cty GD Vũ Tấn được quản lý vận hành nhà ở SVCS3 ĐHHĐ. Sở Tài chính chủ trì tổng hợp biên bản họp Lãnh đạo Sở Xây Dựng; Tư Pháp; Tài Chính; Công an tỉnh; Trường Đại học Hồng Đức; UBND TP Thanh Hóa và Công ty giáo dục Vũ Tấn. đồng ký tên đóng dấu vào biên bản (nội dung hội nghị như bản tốc ký kèm theo).

+ Kết quả thẩm định lần thứ hai: Sở Tài chính chủ trì trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định tại văn bản số: 1176/STC-QLCS-GC ngày 03/5/2012.

- Căn cứ kết quả hội nghị liên ngành ngày 20/4/2012 Trường Đại học Hồng Đức trình Chủ tịch UBND tỉnh có đoạn viết: “Nhà trường thống nhất chủ trương của tỉnh giao cho một đơn vị có chức năng quản lý giáo dục, quản lý nhà ở sinh viên…” đồng thời đề xuất giải quyết dứt điểm trước khi bàn giao như: Làm thủ tục thu hồi đất; Cấp kinh phí để nhà trường chuyển đường cấp thoát nước đến vị trí thích hợp; Xây tường rào tách biệt khuôn viên trường Đại học Hồng Đước với Khu nhà ở sinh viên 13 tầng. Tại văn bản số: 157/ĐHHĐ-QTVTTB ngày 24/4/2012.

3. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hồi chỉ đạo giải quyết một số công việc trước khi bàn giao nhà ở sinh viên 13 tầng CS3 ĐH Hồng Đức. Sở Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; UBND TP Thanh Hóa; Đại học Hồng Đức đã tổ chức triển khai theo chỉ đạo.

4. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hồi chỉ đạo thẩm định lần 3 tại văn bản số: 3168/UBND-CN ngày 16/5/2012. Các Sở và đơn vị lập đề án tiến hành thực hiện:

- Ngày 22/5/2012 Công ty giáo dục Vũ Tấn bổ sung làm rõ và kiến nghị tại văn bản số: 1-225/2012/VT-BC.

- Ngày 30/5/2012 Công ty giáo dục Vũ Tấn bổ sung thế chấp tài sản và kiến nghị tại văn bản số: 1-305/2012/VT-TC.

+ Kết quả thẩm định lần thứ ba:  Sở Tài chính chủ trì phối hợp với: Sở Xây dựng; Tư pháp đồng ý giao cho Công ty giáo dục Vũ Tấn trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số: 1823/STC-QLCS-CN ngày 20/6/2012.

 + Kết quả thẩm định lần thứ tư: Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với: Sở Tài chính; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường đồng ý giao cho Công ty giáo dục Vũ Tấn trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định tại văn bản số: 1837/SXD-DAI ngày 10/7/2012.

5. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hồi chỉ đạo “lựa chọn đơn vị phù hợp nhất” tại văn bản số: 5095/UBND-CN ngày 27/7/2012. Sở Xây dựng chủ trì kết hợp Tài Chính; Tư pháp; UBND TP Thanh Hóa để xét chọn Công ty giáo dục Vũ Tấn và Công ty TNHH MTV đầu và phát triển hạ tầng Thanh Hóa (hồ sơ chen ngang quá hạn 7 tháng).

- Công ty TNHH MTV đầu và phát triển hạ tầng Thanh Hóa đọc đề án. Hội nghị không tán thành với các lý do: Lập phương án chen ngang lập không có căn cứ vì thời hặn nộp hồ sơ đã quá 7 tháng (hồ sơ không hợp lệ); Phương án quá sơ sài tổng cộng viết được 11 trang (phương án không khả thi). Không có ý kiến nào đồng ý giao cho Công ty TNHH MTV đầu và phát triển hạ tầng Thanh Hóa.

- Công ty giáo dục Vũ Tấn báo cáo theo yêu cầu của hội nghị và đề xuất Hội nghị tiếp tục bảo lưu kết quả 3 lần thẩm định trước đó trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét Quyết định. Sở Xây dựng chủ trì nói: “ủy ban giao các ngành đã làm đi làm lại nhiều lần, quá kỹ rồi lần nào cũng trình giao cho Công ty Vũ Tấn nhưng do ủy ban không ưng, không cho nay có trình Ủy ban cũng giao làm lại thôi. Kết quả thẩm định có rồi Công ty tự liên hệ ủy ban mà nhận kết quả”. Hội nghị đồng ý đính kèm báo cáo kiến nghị số: 1-227/2012/VT-BC ngày 25/7/2012 của Công ty giáo dục Vũ Tấn để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

+ Các Sở tham gia hội nghị thống nhất trình UBND tỉnh cho xây dựng các tiêu chí; Thông báo đợt 2 trên thông tin đại chúng để đơn vị quan tâm lập đề án trong trường hợp UBND tỉnh quyết định không lựa chọn Công ty giáo dục Vũ Tấn đồng thời đính kèm ý kiến đề nghị số: 1-277/2012/VT-BC ngày 25/7/2012 của Công ty giáo dục Vũ Tấn vào Biên bản ngày 27/7/2012 được ký tên, đóng dấu bởi 5 Lãnh đạo Sở Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; UBND TP Thanh Hóa; Công ty giáo dục Vũ Tấn và Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Hóa.

 

KẾT LUẬN THEO HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN CỦA NGUYỄN NGỌC HỒI PCT UBND TỈNH

 

Thẩm định Đề án

Công ty CPPT giáo dục VĐT Vũ Tấn

Cty TNHHMTVĐT&PT hạ tầng TH

Căn cứ lập đề án

- số: 8536 /UNND-CN - 7/12/2011) của Chủ tịch UBND tỉnh - số: 500/BQL-DA1 Sở Xây dựng 13/12/2011 (thông báo truyền hình)

Không có căn cứ

(Tự chen ngang)

Thời hặn chót nộp đủ hồ sơ 31/12/2011

23/12/2011

Hồ sơ hợp lệ

27/7/2012

Không hợp lệ do quá hặn. SXD đã từ chối tại VB 1803/SXD-QLN ngày 6/7/2012

Chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh tại VB số: 379/UBND – 18/01/2012

Được hội nghị đồng ý giao quản lý vận hành Sở Xây dựng chủ trì trình Chủ tịch tại VB 507/SXD-BQL1 ngày 16/3/2012

Không tham gia

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại VB 1637/UBND-CN ngày 23/3/2012

Được hội nghị đồng ý giao quản lý vận hành Sở Tài chính chủ trì trình Chủ tịch tại VB 1176/STC-QLCS-GC ngày 03/5/2012

Không tham gia

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại VB 3168/UBND-CN ngày 16/5/2012

Được hội nghị đồng ý giao quản lý vận hành Sở Tài chính chủ trì trình Chủ tịch tại VB 1823/STC-QLCS-GC ngày 20/6/2012

Không tham gia

Được hội nghị đồng ý giao quản lý vận hành Sở Xây dựng chủ trì trình Chủ tịch tại VB 1837/SXD-DA1 ngày 10/7/2012

Không tham gia

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại VB 5095/UBND-CN ngày 23/7/2012

Đề nghị hội nghị bảo lưu kết quả thẩm định tại 4 tờ trình nêu trên. Hội nghị đồng ý đính kèm VB 1-277/2012/VT-BC ngày 25/7/2012 của chúng tôi vào Biên bản hội nghị ngày 27/7/2012 trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Không có ý kiến nào đồng ý.

Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

Được phép quản lý Nhà ở, Trường học

Không được phép quản lý Nhà ở, Trường học

Đầu tư thêm

2.100.000.000 đ Hai tỷ một trăm triệu đồng

Sau hội nghị đưa vào kê khai 5 tỷ (đây là số liệu gian lận)

Hồ Sơ

Đề án lập đầy đủ, chi tiết được thẩm định 5 lần

Phương án sơ sài chưa được thẩm định

Giá cho sinh viên thuê

Liên ngành cho phép thu 96.000/SV/tháng căn cứ Thông tư 17/TT-BXD ngày 30/6/2009

Trình 91.000 đ/SV/tháng, không căn cứ Thông tư 17/TT-BXD ngày 30/6/2009. Liên ngành không thẩm định

UBND tỉnh chỉ định Ban giám khảo, Thẩm định đề án gồm:

2 Hội nghị quy mô với 14 con dấu đỏ gồm: Sở Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Công an tỉnh; UBND TP Thanh Hóa; Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, đồng ý trình UBND tỉnh xem xét quyết định giao cho Cty giáo dục Vũ Tấn quản lý vận hành.

- Hội nghị Liên ngành không có ý kiến nào đồng ý giao quản lý.

- Đơn phương bác bỏ ý kiến các ngành thẩm định Sở Xây dựng tự ý trình UBND tỉnh cho Cty này quản lý vận hành

Kết luận theo các căn cứ chỉ đạo thẩm định nêu trên

Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện quản lý vận hành

Hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện quản lý vận hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi kết luận:

Trả lời không được giao tại văn bản số: 6231/UBND-CN ngày 31/8/2012

Đồng ý giao quản lý vận hành tại văn bản số: 6227/UBND-CN ngày 31/8/2012

 

                                                                         Thanh Hóa ngày 25 tháng 9 năm 2012.


Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.